Algemene verkoops- en factuurvoorwaarden

 

  1. Uitgeverij De Heuvel kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ondervonden schade en/of onvolledigheden in de inhoud, gepubliceerd in advertenties en/of teksten, multimediale, internet- of andere toepassingen. Zij behoudt zich wel het recht voor advertenties en/of artikels zonder opgave van reden te weigeren, ook al komt de opdracht van de klant, zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding hoe dan ook. De klant-adverteerder zal De Heuvel vrijwaren van alle vorderingen die zouden voortvloeien uit de schending van de rechten van derden met betrekking tot merken, octrooien, handelsmodellen, auteursrechten of elk ander recht dat derde zou kunnen doen gelden. Elke vergissing, fout of defect vastgesteld en waardoor onze verantwoordelijkheid zou bewezen zijn, kan slechts voor gevolg hebben van vermindering van het bedrag onzer factuur; doch kan nooit aanleiding geven tot vergoeding wegens schade en intresten.
  2. De clichés, tekeningen, documenten, digitaal materiaal, enz., toebehorende aan de klant en welke ons toevertrouwd werden voor de uitvoering van een order, worden bewaard op risico van de klant, zonder dat De Heuvel kan verantwoordelijk gesteld worden, voor hun slijtage, beschadiging of vernieling, welke ook de oorzaak hiervan zij. Wij houden ons het recht voor, deze in ons bezit te houden tot na volledige betaling van wat ons door de klant verschuldigd is.
  3. De kosten wegens verandering van tekst of pagina aangebracht op de proef en in tegenstelling met originele instructies, zullen aangerekend worden. Speciale ontwerpen worden afzonderlijk in rekening gebracht, ze zijn nooit inbegrepen in de prijs of offerte. Ontwerpen blijven te alle tijde eigendom van de ontwerper, tenzij een speciale reproductievergoeding betaald werd.
  4. Tenzij speciaal bevestigd, zijn de aangeduide leveringstermijnen en aantallen enkel gegeven ten titel van aanwijzing en zonder waarborg. Alle bestellingen zijn aangenomen in die zin dat zij zullen uitgevoerd worden volgens hun orde van inschrijving en zonder dat De Heuvel, in welk geval ook kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige levering of verlies, welke het gevolg zouden zijn van heirkracht, zoals: oorlog, brand, machinebreuk, tekortkomingen van onze eigen leveranciers, lock-out, stakingen, enz...
  5. De drukproeven kunnen door de klant worden nagezien als zij dit wensen. Niet tijdig aangeleverd materiaal en/of laattijdige aanvragen bevrijdt De Heuvel van het tijdig leveren van deze drukproef en van zijn verantwoordelijkheid van eventuele fouten in de publicaties. De klant dient goed bruikbaar materiaal aan te leveren. Indien het materiaal niet bruikbaar of niet geleverd is, is de keuze van de lay-out aan de ontwerper vrijgelaten. Bij internet- of andere multimediale toepassingen is de klant gehouden tot het verschaffen van bruikbaar materiaal.
  6. De vervaldag van de facturen is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, 30 dagen na factuurdatum. Uiterlijk op deze datum dient betaling te zijn toegekomen. Bij niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet op de hoofdsom, conform artikel 5 van de wet van 2/8/2002 en dit achtereenvolgens in functie van gebeurlijke wijzigingen van deze interestvoet, te berekenen telkens vanaf de vervaldag der facturen, tot datum der volledige betaling. Tevens wordt dan betaling verschuldigd van een forfaitaire schadevergoeding te berekenen aan 10% op de niet betaalde hoofdsom, met een minimum van 40 euro. De onkosten van wissels, zelfs indien deze worden aangenomen, welke onbetaald terugkomen, vallen ten laste van de koper. Bij niet tijdige betaling vervallen alle toegestane kortingen en worden de gewone basistarieven van toepassing.
  7. Klachten moeten, om geldig te zijn, binnen de 5 werkdagen na verschijning van het order schriftelijk worden ingediend.
  8. De B.T.W. is steeds op rekening van de klant. Ze zijn nooit begrepen in de prijs of offerte.
  9. Enkel de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die tussen partijen zouden ontstaan m.b.t. huidige overeenkomst of factuur.

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht met de belangrijkste nieuwsberichten.