Ga naar inhoud
Onderox

Algemene voorwaarden

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van Onderox. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Linken naar deze site

Het is de gebruiker van Onderox toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van Onderox.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert bij Onderox, vragen we u een paar gegevens in te vullen, deze zijn, uw naam, e-mail adres, url, enz.. Onderox zal NOOIT deze informatie aan iemand bekend maken, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie zal gebruikt worden enkel in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.

Doel van de verwerking van persoongegevens

Indien U ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

  • voor het beheer van het ledenbestand, de site en de aangeboden service.
  • voor het uitvoeren van marktstudies en enquètes.
  • om u te informeren over updates en producten die uitgaan van Onderox.

Cookies

Om U een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Onze cookies werken voor de duur van ongeveer 365 dagen. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Uw rechten

Voor meer algemene informatie kan U steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Melding van schending van privacy

Indien U meent dat een Onderox lid een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt U verzocht om Onderox daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@onderox.be. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie

Onderox behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van Onderox alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Directe/indirecte schade

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Foto van de maand

  1. Foto's die online worden geplaatst kunnen door Onderox steeds worden gebruikt. Dit zowel op de website als in het magazine Onderox.
  2. Alle foto's die online worden geplaatst moeten een 'link' met de Kempen hebben.
  3. Onderox (Uitgeverij de Heuvel) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de online geplaatste foto's.
  4. De 'deelnemer' aan foto-van-de-maand verklaart alle rechten op de online geplaatste foto's te bezitten en geen foto's te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van eventuele afgebeelde personen.
  5. Foto's die online worden geplaatst moeten voldoende groot zijn voor een publicatie in het magazine Onderox.
  6. In geval van fraude behoudt Onderox zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren. Bij een oneerlijk stemverloop kunnen e-mailadressen gediskwalificeerd worden en kunnen onrechtmatige stemmen van het stemtotaal afgetrokken worden